Regulamin konkursowy

REGULAMIN KONKURSU DZIEŃ KOBIET

Niniejszy Regulamin określa m.in. zasady, warunki uczestnictwa oraz tryb wyłonienia zwycięzcy Konkursu. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem, przed przystąpieniem do uczestnictwa w Konkursie.

Spis treści

 

 

§ 1 DEFINICJE

 1. Organizator – organizator konkursu wskazany w 2 Regulaminu, jako przyrzekający nagrodę w rozumieniu art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025).
 2. Uczestnik – osoba biorąca udział w Konkursie, która w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyła 18 lat.
 3. Konkurs – Konkurs o nazwie „DZIEŃ KOBIET” o którym mowa w niniejszym Regulaminie, organizowany przez Organizatora.
 4. Zadanie konkursowe – zadanie opisane w Regulaminie, które powinien wykonać Uczestnik, aby wziąć udział w Konkursie.
 5. Zwycięzca – Uczestnik Konkursu, który zostanie wylosowany poprzez niezależną aplikację do wyłaniania zwycięzców.
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin Konkursu, dostępny pod adresem: https://adiamo.pl/regulamin-konkursowy/
 7. Nagroda – nagroda w Konkursie ustalona przez Organizatora, którą otrzyma Zwycięzca.

 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu DZIEŃ KOBIET jest:

Firma ADIAMO Artur Rodź mieszcząca się pod adresem ul. Marokańska 4H; 03-977 Warszawa, NIP: 671-1129-234 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 1. Organizator prowadzi fanpage pod nazwą na Facebooku bizuteriaadiamo  pod linkiem https://www.facebook.com/bizuteriaadiamo oraz Instagramie https://www.instagram.com/bizuteriaadiamo/
 2. Kontakt z organizatorem Konkursu możliwy jest poprzez adres e-mail lub wiadomość wysłaną poprzez fanpage Organizatora pod nazwą nazwą na Facebooku bizuteriaadiamo  oraz na Instagramie bizuteriaadiamo.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem portalu społecznościowego Facebook oraz Instagram.
 4. Wszelkie działania związane z Konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, popierane, przeprowadzane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook orz Instagram. Uczestnik, w związku ze swoim udziałem w Konkursie, zwalnia serwis Facebook oraz Instagram z jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 5. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego Regulaminu.
 6. Celem konkursu jest promowanie marki Adiamo.pl w celach marketingowych oraz rozpowszechnianie wiedzy na temat biżuterii diamentowej.
 7. Za pośrednictwem strony internetowej Organizatora oraz serwisów społecznościowych, Organizator świadczy na rzecz Uczestnika Konkursu usługę drogą elektroniczną, polegającą na umożliwieniu Uczestnikowi akceptacji Regulaminu Konkursu i wzięcia w nim udziału. Usługa
  ta świadczona jest nieodpłatnie dla Uczestników Konkursu.
 8. Do wzięcia udziału w Konkursie niezbędne są:
 1. dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia;
 2. odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;
 3. aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail oraz konto w serwisie społecznościowym za pomocą którego organizowany jest Konkurs,
 4. aktualne narzędzie/program obsługujący pliki elektroniczne w formacie doc., docx. – na potrzeby odbioru załączników w tym formacie.
 1. Organizator zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształceniu danych osobowych i informacji uzyskiwanych od Uczestników oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
 2. Organizator podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Konkursu.

 

§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Osoba decydująca się na udział w Konkursie akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego Regulaminu i potwierdza, że zapoznała się z jego treścią. Osoba, która nie akceptuje Regulaminu nie może brać udziału w Konkursie.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, i bierze udział w Konkursie osobiście, we własnym imieniu.
 3. Uczestnik Konkursu posiada zweryfikowane konto w serwisie Facebook/Instagram
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie osób, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie.

 

§ 4 CZAS I MIEJSCE TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs organizowany i przeprowadzany jest na stronie https://www.facebook.com/bizuteriaadiamo (zwanej dalej fanpage) oraz na Instagramie https://www.instagram.com/bizuteriaadiamo/ Organizatora pod linkiem https://adiamo.pl/regulamin-konkursowy/ .
 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 14.07.2023 i trwa do 20.07.2023 do końca dnia.
 3. Wyniki oraz wybór zwycięzców zostaną ogłoszone w dniu 21.07.2023 o godz. za pośrednictwem fanpage.
 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 5 ZADANIE KONKURSOWE

 1. Treść konkursu oraz zasady ogólne:

KONKURS
Lato w pełni, czas zabłysnąć z biżuterią ADIAMO!
Dla wszystkich miłośniczek naszej biżuterii przygotowaliśmy konkurs.
Do wygrania komplet biżuterii.

Co trzeba zrobić, aby mieć szansę na nagrodę?

– Obserwuj profil ADIAMO na Instagramie lub Facebooku,
– polub powyższe zdjęcie,
– w komentarzu pod zdjęciem umieść emotikonkę biżuterii, którą chcesz otrzymać oraz otaguj dwie osoby, którym również się spodoba,

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez uczestników Konkursu, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, usunie komentarz zawierający taką treść, w szczególności:
 1. Treści sprzeczne z przepisami prawa i dobrymi obyczajami, wulgarne, niestosowne, obrażające osoby lub podmioty trzecie,
 2. Treści marketingowe i reklamowe prezentujące podmioty trzecie inne niż Organizator,
 3. Treści naruszające prawa osób trzecich np. prawa autorskie lub wizerunek.

 

§ 6 WYBÓR ZWYCIĘZCY

 1. Spośród wszystkich Uczestników, którzy wykonają Zadanie konkursowe Organizator wybierze zwycięskie Zadanie konkursowe i w ten sposób wyłoni Zwycięzcę.
 2. Organizator dokona oceny Zadania konkursowego mając na uwadze następujące kryteria zawarte w poście.
 3. Nik lub Imię i nazwisko Zwycięzcy zostaną podane do wiadomości publicznej, na co Uczestnik wyraża niniejszym zgodę.
 4. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej poprzez wiadomość prywatną.
 5. Zwycięzca jest zobowiązany w terminie nie dłuższym niż 5 (pięć) dni od dnia powiadomienia o przyznaniu Nagrody, podać Organizatorowi swoje dane niezbędne do przekazania lub zrealizowania Nagrody i tym samym potwierdzić przyjęcie Nagrody, za pośrednictwem e-maila Organizatora.
 6. Odpowiedź Zwycięzcy powinna być sformułowana w sposób jednoznaczny w formie dokumentowej (np. za pomocą e-maila). Brak odpowiedzi we wskazanym terminie spowoduje przepadnięcie Nagrody.

 

§ 7 NAGRODA

 1. Nagrodą w Konkursie jest biżuteria.
 2. Wartość Nagrody wynosi 650 PLN (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych).
 3. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 4. Nagroda zostanie przesłana Zwycięzcy poprzez wysyłkę kurierską.
 5. Zwycięzca może otrzymać jedną Nagrodę.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy (braku potwierdzenia możliwości przyjęcia Nagrody lub braku podania danych wymaganych do przekazania Nagrody lub też podania błędnych danych. Tym samym Zwycięzca traci prawo do Nagrody, którą Organizator może przekazać innemu Uczestnikowi.
 7. Nagrody nie można zamienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny. Nie można również przenieść prawa do Nagrody na inną osobę.
 8. W związku z obowiązkiem opłacenia podatku od nagrody w myśl przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 200), Organizator jest odpowiedzialny za odprowadzenie należnego podatku jako jego płatnik.
 9. W związku z ustępem powyższym, Zwycięzca Konkursu, będzie zobowiązany wypełnić oświadczenie, które otrzyma w wiadomości e-mail, informującej o jego wygranej w Konkursie oraz do uiszczenia na rachunek bankowy Organizatora kwotę należnego podatku w terminie 5 (pięć) dni roboczych od dnia powiadomienia o wygranej. Szczegóły informacji niezbędnych do dokonania zgłoszenia do Urzędu Skarbowego, które Zwycięzca jest zobowiązany przekazać, zostaną podane Zwycięzcy w wiadomości e-mail.
 10. Odbiór Nagrody jest możliwy jedynie po opłaceniu kwoty wymaganej do opłacenia podatku od Nagrody przez Organizatora. Brak spełnienia ww. obowiązków Zwycięzcy uprawnia Organizatora do przekazania Nagrody innemu Uczestnikowi, spełniającemu warunki Regulaminu.
 11. Zwycięzca nie jest uprawniony do żądania wymiany Nagrody rzeczowej na nagrodę pieniężną lub żądania jakichkolwiek ekwiwalentów pieniężnych.

 

§ 8 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane za pośrednictwem poczty e-mail Organizatora w trakcie trwania Konkursu, jak również w ciągu 21 dni od dnia jego zakończenia.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane personalne Uczestnika, dokładny opis i wskazanie rodzaju naruszenia oraz żądanie.
 3. Organizator rozstrzygnie reklamację w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji przez Uczestnika, o czym zostanie on powiadomiony drogą mailową.

 

 

§ 9 INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Organizator informuję, że

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator, zwany dalej „Administratorem”. Z Administratorem można się kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail podanego w niniejszym regulaminie.
 2. Dane osobowe podawane na potrzeby Konkursu będą przetwarzane:
 3. Na podstawie zgody Uczestnika – w celu wzięcia udziału w Konkursie, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu, promocji Organizatora poprzez opublikowanie danych Zwycięzcy na stronie internetowej Organizatora, czy publicznego ogłoszenia informacji o Zwycięzcy, a także w celu przetwarzania wizerunku Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie.
 5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres realizacji Konkursu do momentu wycofania udzielonej zgody na udział w Konkursie oraz przez okres rozliczenia Konkursu, co jest wymagane przepisami prawa, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń ze strony Uczestnika Konkursu, w szczególności Zwycięzcy, maksymalnie przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Następnie zostaną usunięte, chyba że Uczestnik zdecyduje się korzystać z pozostawić je na innej podstawie i we wskazanym mu celu.
 6. Dane osobowe Uczestnika mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawcy zaangażowani w wysyłkę i przygotowanie nagród dla Zwycięzcy.
 7. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook, Google, Microsoft, Twitter, Apple, dane mogą być przekazywane do państw trzecich np. do Stanów Zjednoczonych. Będą one przekazywane jednak tylko tym odbiorcom, którzy przystąpili do tzw. Tarczy Prywatności – Privacy Shield lub tym, którzy gwarantują odpowiednią ochronę danych osobowych.
 8. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 9. Uczestnik posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody albo wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych określonych w Regulaminie i niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu skutkować będzie wykluczeniem Uczestnika z Konkursu, a także odmowy przyznania lub/i wydania Nagrody.
 10. Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Administrator nie podejmuje automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa Uczestnika.
 11. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika w związku z korzystaniem ze strony internetowej Organizatora lub z przekazaniem jego danych w innych celach, zawarte są w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://adiamo.pl/polityka-prywatnosci/

§ 10 PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik oświadcza, że Zadania konkursowe jest utworem w pełni samoistnym, nieinspirowanym cudzymi utworami oraz, że korzystanie i rozporządzanie nim w zakresie przedmiotowym, czasowym i terytorialnym nie narusza praw własności intelektualnej, dóbr i praw osób trzecich, jest wolne od wad prawnych oraz, że posiada do niego pełnię praw autorskich i jest uprawniony do udzielenia licencji, a w przypadku pojawienia się uzasadnionych roszczeń osób trzecich z tego tytułu Uczestnik zobowiązuje się do ich zaspokojenia oraz do pokrycia wszelkich kosztów, wydatków i szkód, jakie Organizator poniósł na skutek zgłoszenia takich roszczeń.
 2. Na mocy niniejszego regulaminu, z chwilą przekazania przez Uczestnika Zadania konkursowego, Uczestnik bezpłatnie przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych powstałych z tytułu wzięcia udziału w Konkursie wraz z wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów, korzystania i rozporządzania nimi w całości lub we fragmentach, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na wszystkich znanych polach eksploatacji, bez konieczności składania przez strony dodatkowych oświadczeń, a w szczególności na następujących polach eksploatacji, ale nie ograniczonych do:
 3. w zakresie zapisu utworu – zapis techniką cyfrową – utrwalenie Zadania konkursowego poprzez cyfrowe przetwarzanie,
 4. dokonywanie zmian, uzupełnień, kopii, modyfikacji na własne potrzeby związane z realizacją Konkursu i jego celów, a także zezwalania na wykonanie praw autorskich zależnych, również przez osoby trzecie, a także wykorzystywanie w dowolny sposób tak powstałych modyfikacji,
 5. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
 6. w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, również w sieci Internet, w mediach społecznościowych, na stronie internetowej Organizatora i w miejscach wskazanych w Regulaminie, w tym także samodzielne i swobodne decydowanie o ograniczeniu, wstrzymaniu lub zaprzestaniu takiego udostępnienia we wskazanych miejscach.
 7. w zakresie zwielokrotniania utworu bez żadnych ograniczeń ilościowych, techniką drukarską, w pamięci komputera, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet, w szczególności on-line, a także poprzez wydruk komputerowy, na każdym znanym w dacie zgody na niniejszy regulamin nośniku.
 8. Wraz z prawami do utworów Uczestnik przenosi na Organizatora własność nośników, na których utwory utrwalono i przekazano Organizatorowi oraz pliki projektów, w których zostały stworzone, jeśli miało to miejsce i zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 9. Organizator nabywa także bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań utworu na polach eksploatacji wymienionych w niniejszym paragrafie. Organizator ma w szczególności prawo dokonywania lub zlecania osobom trzecim dokonywania opracowań utworu, w tym jego skrótów, streszczeń, tłumaczeń na dowolny język obcy, np. notatek wizualnych oraz korzystania z tych opracowań i rozporządzania nimi na podstawie umów zawartych z ich twórcami.
 10. Organizator oraz jego następcy prawni nabywają także wyłączne prawo do korzystana z utworu i rozporządzenia nim w celach reklamowych, promocyjnych i odsprzedaży utworu w zakresie nabytych majątkowych praw autorskich, bez odrębnej zgody Uczestnika oraz bez odrębnego wynagrodzenia, a także prawo do dokonywania wszelkich zmian mających istotne znaczenie dla integralności utworu.
 11. Na mocy niniejszego regulaminu Organizator może przenieść nabyte uprawnienia bez ograniczeń na osoby trzecie.
 12. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń do Organizatora z tytułu naruszenia praw osób trzecich, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić od odpowiedzialności Organizatora oraz zobowiązuje się pokryć i zaspokoić wszelkie koszty, wydatki i szkody, jakie Organizator poniósł na skutek zgłoszenia takich roszczeń.
 13. Uczestnik udziela Organizatorowi zezwolenia na rozpowszechnianie utworów z pominięciem oznaczenia Uczestnika jako twórcy utworów i zobowiązuje się do niewykonywania jego osobistych praw autorskich oraz nie podnoszenia z tego tytułu przeciwko Organizatorowi jakichkolwiek roszczeń. Niezależnie od tego, Uczestnik może informować o swoim autorstwie w stosunku do powstałych utworów czy Zadania konkursowego w formie uzgodnionej z Organizatorem.
 14. Organizator nie ma obowiązku wykorzystania Zadania konkursowego na żadnym z pól eksploatacji wymienionych w Regulaminie, a tym samym nie ma zastosowania 57 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 15. Brak przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w ramach wzięcia udziału w Konkursie może spowodować wykluczenie Uczestnika z Konkursu.
 16. Organizator jest uprawniony do weryfikacji praw autorskich do Zadania konkursowego i może wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestników naruszających w jakikolwiek sposób postanowienia opisane w Regulaminie. W tym celu może żądać dodatkowych oświadczeń. Uczestnik, który został wykluczony, nie może wziąć ponownie udziału w Konkursie.

 

§ 11 LICENCJA

 1. Uczestnik oświadcza, że Zadania konkursowe jest utworem w pełni samoistnym, nieinspirowanym cudzymi utworami oraz, że korzystanie i rozporządzanie nim w zakresie przedmiotowym, czasowym i terytorialnym nie narusza praw własności intelektualnej, dóbr i praw osób trzecich, jest wolne od wad prawnych oraz, że posiada do niego pełnię praw autorskich i jest uprawniony do udzielenia licencji zgodnie z Regulaminem, a w przypadku pojawienia się uzasadnionych roszczeń osób trzecich z tego tytułu Uczestnik zobowiązuje się do ich zaspokojenia oraz do pokrycia wszelkich kosztów, wydatków i szkód, jakie Organizator poniósł na skutek zgłoszenia takich roszczeń.
 2. Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, przenoszalnej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z utworów powstałych w związku z udziałem w Konkursie i wykonaniem Zadania konkursowego, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na wszystkich znanych w chwili organizacji Konkursu polach eksploatacji, w szczególności:
 3. w zakresie zapisu utworu – zapis techniką cyfrową – utrwalenie Zadania konkursowego poprzez cyfrowe przetwarzanie,
 4. dokonywanie zmian, uzupełnień, kopii, modyfikacji na własne potrzeby związane z realizacją Konkursu i jego celów, a także zezwalania na wykonanie praw autorskich zależnych, również przez osoby trzecie, a także wykorzystywanie w dowolny sposób tak powstałych modyfikacji,
 5. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
 6. w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, również w sieci Internet, w mediach społecznościowych, na stronie internetowej Organizatora i w miejscach wskazanych w Regulaminie, w tym także samodzielne i swobodne decydowanie o ograniczeniu, wstrzymaniu lub zaprzestaniu takiego udostępnienia we wskazanych miejscach.
 7. w zakresie zwielokrotniania utworu bez żadnych ograniczeń ilościowych, techniką drukarską, w pamięci komputera, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet, w szczególności on-line, a także poprzez wydruk komputerowy, na każdym znanym w dacie zgody na niniejszy regulamin nośniku.
 8. Udzielenie licencji następuje w momencie akceptacji Regulaminu przez Uczestnika i poprzez wzięcie udziału w Konkursie i następuje nieodpłatnie.
 1. Organizator nie ma obowiązku wykorzystania Zadania konkursowego na żadnym z pól eksploatacji wymienionych w Regulaminie, a tym samym nie ma zastosowania art. 57 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Organizator jest uprawniony do weryfikacji praw autorskich do Zadania konkursowego i może wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestników naruszających w jakikolwiek sposób postanowienia opisane w Regulaminie. W tym celu może żądać dodatkowych oświadczeń. Uczestnik, który został wykluczony, nie może wziąć ponownie udziału w Konkursie.
 1. Brak udzielenia licencji może spowodować wykluczenie Uczestnika z Konkursu.

 

§ 12 WIZERUNEK

 1. Z dniem złożenia przez Uczestnika Zadania konkursowego, Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo, ilościowo i terytorialnie utrwalanie i rozpowszechnianie jego wizerunku przez Organizatora, oraz jego publikacji w celach promocyjnych, marketingowych i innych wskazanych w Regulaminie.
 1. Zgoda Uczestnika dotyczy udostępnienie jego nazwiska bą ile publikacje te nie będą naruszać jego dóbr osobistych i obejmuje takie formy publikacji jak w szczególności: na stronie www Organizatora, na profilach Organizatora w portalach społecznościowych (Facebook, Instagram, etc)
 2. Uczestnik dopuszcza możliwość przetwarzania jego wizerunku poprzez: kadrowanie, obróbkę cyfrową, wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnienie, kopiowanie, zestawienie z innymi osobami, uzupełnianie komentarzem, itp. oraz w celach informacyjnych, opracowanie i powielanie wizerunku dowolną techniką bądź za pośrednictwem dowolnego medium na potrzeby opublikowania we wskazanych celach.
 3. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwość, Uczestnik zobowiązuje się niezwłocznie, w chwili okazania zrobionego zdjęcia do poinformowania Organizatora na piśmie o naruszeniu jego dóbr osobistych i sprzeciwie rozpowszechniania wizerunku. Jeśli nie zgłosi żadnych zastrzeżeń zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu, również w przyszłości.
 4. Przeniesienie niniejszego zezwolenia oraz wszelkich praw z nim związanych na osobę lub podmiot trzeci nie wymaga uprzedniej zgody Uczestnika na taką czynność i następuje nieodpłatnie.
 5. Uczestnik zobowiązuje się do niewycofywania jego zgody przez okres 10 lat. W przypadku cofnięcia zgody na rozpowszechnianie wizerunku zobowiązany będzie do naprawienia wszelkich szkód powstałych po stronie Organizatora w związku ze złożonym oświadczeniem o cofnięciu zgody na rozpowszechnianie wizerunku.

 

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Organizatora pod adresem url: https://adiamo.pl/regulamin-konkursowy/ tj. w dniu 16.02.2023 i jest dostępny do wglądu dla każdego Uczestnika.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, przede wszystkim w zakresie przyrzeczenia publicznego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych czy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 3. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik w trakcie trwania Konkursu postępuje niezgodnie z Regulaminem, z przepisami prawa lub z zasadami współżycia społecznego, nieetycznie, Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Konkursu lub do wstrzymania przekazania Nagrody, jej odebrania lub odmowy jej przekazania, do czasu wyjaśnienia wątpliwości.
 4. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, jeśli nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestnika. Zmiany mogą być związane z kwestiami prawnymi, organizacyjnymi lub finansowymi.
 5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (na zasadach ogólnych).

Zwycięzca nie jest uprawniona do żądania wymiany Nagrody rzeczowej na nagrodę pieniężną lub żądania jakichkolwiek ekwiwalentów pieniężnych. Nie może także żądać wypłaty nagrody pieniężnej, pobranej na potrzeby opłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w niniejszym paragrafie.

Art. 57 Nierozpowszechnienie utworu w umówionym terminie

1.

Jeżeli nabywca autorskich praw majątkowych lub licencjobiorca, który zobowiązał się do rozpowszechniania utworu, nie przystąpi do rozpowszechniania w umówionym terminie, a w jego braku – w ciągu dwóch lat od przyjęcia utworu, twórca może odstąpić od umowy lub ją wypowiedzieć i domagać się naprawienia szkody po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż sześć miesięcy.

2.

Jeżeli wskutek okoliczności, za które nabywca lub licencjobiorca ponosi odpowiedzialność, utwór nie został udostępniony publiczności, twórca może się domagać, zamiast naprawienia poniesionej szkody, podwójnego wynagrodzenia w stosunku do określonego w umowie o rozpowszechnienie utworu, chyba że licencja jest niewyłączna.

3.

Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do utworów architektonicznych i architektoniczno-urbanistycznych.

 

 

Art. 57 Nierozpowszechnienie utworu w umówionym terminie

1.

Jeżeli nabywca autorskich praw majątkowych lub licencjobiorca, który zobowiązał się do rozpowszechniania utworu, nie przystąpi do rozpowszechniania w umówionym terminie, a w jego braku – w ciągu dwóch lat od przyjęcia utworu, twórca może odstąpić od umowy lub ją wypowiedzieć i domagać się naprawienia szkody po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż sześć miesięcy.

2.

Jeżeli wskutek okoliczności, za które nabywca lub licencjobiorca ponosi odpowiedzialność, utwór nie został udostępniony publiczności, twórca może się domagać, zamiast naprawienia poniesionej szkody, podwójnego wynagrodzenia w stosunku do określonego w umowie o rozpowszechnienie utworu, chyba że licencja jest niewyłączna.

3.

Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do utworów architektonicznych i architektoniczno-urbanistycznych.